Privacy

De gegevens die wij van u en /of uw bedrijf verkrijgen via het gebruik van onze Internet site behandelen wij vertrouwelijk. Het gaat daarbij onder meer om de volgende gegevens: - de gegevens die u actief opgeeft over u zelf en onze contactpersoon (zoals uw emailadres,overige adresgegevens etc); - uw gebruik van onze Internet site (zoals de pagina's die u bezocht heeft en de frequentie waarmee deze pagina's door u bezocht zijn.)

Wij leggen de gegevens die u over uw bedrijf en onze contactpersonen aldaar bij registratie en als klant en bestellingen aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw gegevens worden niet aan een derden ter beschikking gesteld. Het bestand wordt voorts gebruikt voor zowel statistische analyses als analyses per bedrijf. Voorts maken wij gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak onze Internet site wordt bezocht, via welke links dat gebeurt etc. Ook maken wij gebruik van cookies. Indien u daar bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u uw Internet browser zodanig in te stellen dat deze het plaatsen van een cookie meldt, zodat u deze vooraf kunt weigeren. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u onze Internet site bezoekt op naam kunnen registreren

Functioneren van deze website

Carrier stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Carrier een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Carrier vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Carrier stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Carrier de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van Carrier om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze adviseurs, waarbij al uw omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Carrier niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Carrier en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Carrier in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Carrier. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Carrier en/of haar leveranciers, behoudt Carrier zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere van onze klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internet site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Verwijzingen en hyperlinks

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carrier, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Carrier, waarbij de website binnen de kaders van Carrier verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Carrier zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Prijzen & promoties

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internet site wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

disclaimer · over ons · PED · EH&S · faq · voorwaarden · contact 

 

©Copyright 2018 Carrier